Vacancy: Librarian- Research Impact and Research Commons

Job Title/Posbeskrywing Librarian: Research Impact and Research Commons / Bibliotekaris: Navorsingsimpak en Navorsingsruimte
Location/Area
Organization/Organisasie Library and Information Service / Biblioteek-en Inligtingsdiens
Department Description/Departement Beskrywing
Biblioteek-en Inligtingsdiens

Bibliotekaris: Navorsingsimpak en Navorsingsruimte (Verw. BIB/175/0517)

Die aangewese posbekleër sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die operasionele werking van en dienslewering in die Carnegie Navorsingsruimte

Werksure: Maandag tot Vrydag, 08:00-16:30

——————————————–

 

Library and Information Service

Librarian: Research Impact and Research Commons (Ref. BIB/175/0517)

The successful incumbent will be mainly responsible for the operational working of and service delivery in the Carnegie Research Commons.

Working hours: Monday to Friday, 08:00-16:30

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Duties/Pligte
 • Lewering van `n hoë gehalte diens aan kliënte van die Navorsingsruimte (meesters- en doktorale studente asook navorsers aan die Universiteit);
 • Ondersteuning aan kliënte ten opsigte van IT-verwante navrae, die video-konferensiefasiliteit, plagiaat en kopiereg;
 • Ontwikkeling van opleidingsmateriaal en aanbieding van opleidingsgeleenthede wat deel vorm van die nagraadse opleidingsprogram;
 • Werwing, opleiding en toesighouding van die studente-assistente werksaam in die Navorsingsruimte;
 • Bemarking van dienste, sosiale geleenthede en ander opleidingsgeleenthede wat in die Navorsingsruimte aangebied word, deur middel van verskillende mediums soos brosjures, sosiale media en webbladsye;
 • Verantwoordelik vir die fisiese fasiliteite in die Navorsingsruimte, insluitend IT-toerusting, sagteware, meubels en ander toerusting;
 • Inligtingsbronbestuur (evaluering en bestel van naslaanmateriaal beskikbaar in die Navorsingsruimte);
 • Verantwoordelik vir die algemene administrasie, gebruikstatistiek, en dag-tot-dag instandhouding van die Navorsingsruimte;
 • Hulplewering in verband met bibliometrie en unieke outeursidentifikasie;
 • Lewer `n bydrae tot die Biblioteek se komitees en forums soos versoek deur Senior Bestuur.

——————————————–

 • Providing a high quality service delivery to clients of the Research Commons (masters’ and doctoral students as well as researchers at the University);
 • Supporting clients with IT-related enquiries, the video conferencing facility, plagiarism and copyright;
 • Developing training material and presenting training opportunities which form part of the postgraduate training programme;
 • Recruiting, training and supervising student assistants working in the Research Commons;
 • Marketing of services, social events and other training opportunities that are offered to clients in the Research Commons through different media such as brochures, social media and webpages;
 • Responsible for the physical facilities in the Research Commons, including the IT equipment, software, furniture, and other equipment;
 • Information resources management (evaluating and ordering of material for the reference collection of the Research Commons);
 • Responsible for the overall administration, usage statistics and day-to-day maintenance of the Research Commons;
 • Assisting with tasks related to bibliometric services and unique author identification;
 • Contributing to Library committees and forums on request of Senior Management.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Job Requirements/Pos Vereistes
 • ‘n B-graad in Biblioteek- en Inligtingkunde of `n gelykwaardige kwalifikasie;
 • Minimum van drie- tot vyfjaar ervaring binne ‘n akademiese of navorsingsbiblioteekomgewing;
 • Kennis en ervaring van navorsingsevaluering en unieke outeurstelsels;
 • Kennis van nuwe tegnologieë en ervaring in die gebruik daarvan in die navorsingsomgewing;
 • Kennis van plagiaat, kopiereg en die struktuur van tesisse en proefskrifte;
 • Gevorderde kennis en ervaring van verwysingsbestuur en sagteware programme soos RefWorks, Mendeley, EndNote en Zotero;
 • Uitstekende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede;
 • Goeie opleidings- en aanbiedingsvaardighede.

———————————————–

 • B-degree in Library and Information Science or an equivalent qualification;
 • Minimum three to five years’ experience within an academic or research library environment;
 • Knowledge of and experience in research evaluation and unique author identifier systems;
 • Knowledge of and experience in the use of new technologies in the research environment;
 • Knowledge of plagiarism, copyright and the structure of theses and dissertations;
 • Advanced knowledge of and experience in reference management and software programmes such as RefWorks, Mendeley, EndNote and Zotero;
 • Excellent verbal and written communication skills;
 • Good training and presentation skills.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Recommendation/Aanbeveling
 • Uitnemende rekenaarvaardighede;
 • Kennis van veranderende tendense en beste praktyke ten opsigte van navorsings-ondersteuning in akademiese biblioteke;
 • Uitstekende interpersoonlike verhoudinge;
 • Gevorderde ervaring in die gebruik van Microsoft Word en Excel;
 • Vermoë om onafhanklik te werk;
 • Uitstekende administratiewe vaardighede;
 • Aktiewe professionele betrokkenheid by toepaslike belangegroepe, bv. LIASA.

———————————————-

 • A high level of computer proficiency;
 • Knowledge of changing trends and best practices regarding research support in academic libraries;
 • Excellent interpersonal relations;
 • Advanced experience in the use of MS Word and Excel;
 • Ability to work independently;
 • Excellent administrative skills;
 • Active professional involvement in relevant interest groups and organisations, such as LIASA.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen
#LI-POST

 

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

 

Die Universiteit behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

 

Doen aanlyn aansoek deur op die “Apply Now” skakel te kliek.

 

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

 

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

 

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

 

 

————————————–

 

 

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

 

The University reserves the right not to make an appointment.

 

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

 

Apply online by using the “Apply Now” link.

 

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

 

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

 

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Enquiries/Navrae
Navrae oor posinhoud: Me Marié Roux by 021 808 2623

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753

———————————————-

Enquiries regarding job content: Ms Marié Roux on 021 808 2623

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Currency
Commencement Date 01-Sep-2017
Closing Date 26-Jun-2017
Amount of Travel
Work At Home